עומד בפרץ

June 6, 2014

Augsburg Halderstraße Synagogeואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ

22.30 ספר יחזקאל

Synagoge Augsburg HalderstraßeI begged for one of them, to fence the wall

and to stand up in the gap, as a witness for the country

Ezekiel 22.30


Kriegshaber Synagoge Hinter-Gitter

February 21, 2014

Die neugestaltete Rückseite der ehemaligen Synagoge von Kriegshaber, ausgestattet mit einem Aufzug und einem Müllhäuschen anstelle der früheren Mikwe ist nun mit schwarzen Gitterstäben umgeben, die derzeit freilich selbst noch von einem Bauzaun geschützt werden.

Synagoge Kriegshaber Hintereingang Gitterput behind bars: former synagoge of Kriegshaber (Augsburg)

אשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים