עומד בפרץ

June 6, 2014

Augsburg Halderstraße Synagogeואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ

22.30 ספר יחזקאל

Synagoge Augsburg HalderstraßeI begged for one of them, to fence the wall

and to stand up in the gap, as a witness for the country

Ezekiel 22.30