לבדוק את זה וזה


בודק את עינך כי בלב שלך עינך להיות למילים

בודק את מילים שלך כי מילימ שלך להיות למעשיך

בודק את מעשיך כי מעשיך להיות לרגלים שלך

בודק את רגלים שלך כי רגלים שלך להיות לדמות שלך

בודק את דמות שלך כי דמות שלך זה הופך גורלך

בודק את גורלך כי גורלך יראו בעיני מישהו אחר

yehua shenef tfilin august 2016באוגוסט 2016

Consider your moments, for in your heart they become words
Consider your words, for they become your deeds
Consider your actions, for they become your habits
Consider your habits, for they become your character
Consider your character, for it becomes your destiny                                                                        Consider your destiny, because it will be seen by the eyes of someone else

 

bedenke deine Augenblicke, denn sie werden zu Worten

bedenke deine Worte, denn sie werden zu deinen Taten

bedenke deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheiten

bedenke deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter

bedenke deinen Charakter, denn er wird zu deinem Schicksal

bedenke dein Schicksal, denn andere Augen werden es sehen

 

***

The Hebrew text, which bases on a somewhat smaller Talmudic quote, was written by my maternal 12 generation ancestor Shimon ben Sanwil (Shmuel/Samuel) Ulmo, c. 1645 – 1720, from Pfersee who was katzin and manhig lemedina and was buried in grave 38-02 at Pfersee/Kriegshaber Jewish Cemetery (today in the Northwest of Augsburg/Bavaria/Germany), his (still existing) grave marker photographed by Theodor Harburger in 1927 in his photo-collection as no. 24

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: