Prayer for rain

October 7, 2012

בצדקם  חון חשרת מים

fountain at inner court of Augsburg synagogue

(תפילת גשם)

*  *  *

לברכה ולא לקללה

לחיים ולא למות

לשבע ולא לרזון