טשיריבים טשיריבאָם


see also: http://www.gevolt.com/

לאָמיר זינגען קינדערלעך
אַ זעמערל צוזאַמען
אַ ניגונדל, אַ פֿרײלעכן
מיט װערטעלעך װאָס גראַמען
די מאַמע קאָכט אַ לאָקשן זופּ
מיט קאַשע און מיט קנײדלעך
קום דער יום־טובֿ פּורים װעלן
מיר שפּילן זיך אין דרײדלעך

טשיריבים, טשיריבאָם

אַמאָל איז אונדזער רבינו
געגאַנגען אונטער װעגן
מיט אַמאָל הײבט אָן צו פּליוכען
אָנגיסן אַ רעגן
שרײַט דער רבי צו דער כמאַרע

הער אױף גיסן װאַסער
זײַנען אַלע חסידים טרוּקן אַרױס נאָר
דער רבי איז אַרױס אַ נאַסער.

טשיריבים, טשיריבאָם

מע זאָגט אַז אין דעם שטעטל חלם
לעבן נאָר נאַראָנעם
אויב מיר זײַנען די קלוגע,
האָבן מיר אַ שיינעם פנים
איך הער זיי לאַכן טאָג און נאַכט,
´צו להכעיס´ די גזלנים,
זאָגט ווער זײַנען נאַרישע
און ווער זײַנען די חכמים

טשיריבים, טשיריבאָם

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: